🤩 Reference

Echolokace a navigace v prostoru se Sunu Bandem

Echolokace je schopnost orientace pouze na základě zvuku. Některá zvířata tento způsob používají neustále. Naslouchají zvukovým vlnám, ozvěnám, rezonujícím v prostoru, které se odráží od okolních objektů. Dovedou hravě odhadnout jejich aktuální vzdálenost a v čas se jim vyhnout.

Např. delfíni nebo netopýři. Tito tvorové produkují vysokofrekvenční zvukové vlny, známé jako ultrazvuk. Tyto vlny se odráží od okolních objektů a vytvářejí ozvěnu, rezonující prostorem. Delfíni a netopýři ozvěně naslouchají. Vnímají její rozpětí v prostoru. Následně dovedou určit relativní rozmístění objektů včetně jejich aktuální vzdálenosti.

Také lidé mohou praktikovat echolokaci. Průkopníkem této metody se stal prezident světového přístupu pro nevidomé Daniel Kish. Několik let učí nevidomé cestovatele orientaci právě díky zvukovým vlnám. Lidští echolokátoři též vydávají různou sérii zvuků. Na základě vracející se ozvěny, umí stejně jako delfíni a netopýři, odhadnout rozmístění objektů a jejich relativní vzdálenost ve své blízkosti.

Náramek Sunu Band převedl lidskou echolokaci do modernější podoby. Díky miniaturním a přesným senzorům, vysílá do okolí elektronickou verzi vysokofrekvenčních zvukových vln, které ovšem plní stejnou funkci jako zvířecí nebo lidská forma echolokace. Pro orientaci v prostoru tedy nemusíte vyluzovat žádné zvuky a naslouchat vracející se ozvěně. Stačí nosit tento náramek, který vám zvukové projevy plně nahradí. Navíc echolokace jeho prostřednictvím, bývá mnohdy spolehlivější a přesnější.

Snímač sonaru a echolokace

Náramek Sunu Band umožňuje navigaci v okolí právě s využitím echolokace. Sonar kombinuje echolokaci s vibrační odezvou, kterou následně cítíte na svém zápěstí. Obsahuje převodník vydávající vysokofrekvenční zvukové vlny nebo-li ultrazvuk. Následně detekuje ozvěny, vznikající odrazem těchto vln od okolních objektů a překážek.

Vibrační zpětná odezva

Data, vznikající odrazem od okolních objektů a překážek v rámci ozvěn, Sunu Band nadále zpracovává. Tyto informace transformuje do vibračních impulsů, které cítíte na svém zápěstí. A právě podle těchto vibrací, pocitů, jste schopni bezpečné orientace v prostoru bez nutnosti vyluzování vlastních zvukových projevů.

Na směru sonaru záleží

Přirovnejme Sunu Band k baterce. Stejně jako svítilna zářící jedním směrem, i snímač sonaru určuje objekty a překážky pouze ve směru, kam jej namíříte. Ultrazvuková vlna putuje od náramku pryč ve formě kužele. Překážky, nalézající se v oblasti tohoto kužele, na ultrazvuk zareagují. Vytvoří ozvěnu, kterou Sunu Band zachytí a převede na vibrace.

Jak správně nosit Sunu Band?

Náramek noste klidně na levé nebo pravé ruce. Záleží, co vám více vyhovuje. Nicméně dbejte na to, aby snímač sonaru byl vždy umístěn na stejné straně ruky, kde máte palec. Pokud dáte ruce podél těla, jejich přirozená poloha včetně zápěstí zajistí, že sonar bude směřovat přímo vpřed.

Není moudré nosit Sunu Band na ruce, která se neustále určitým způsobem pohybuje. Tím je myšleno, že pokud cestujete s bílou holí, vodícím psem nebo lidským průvodcem, mějte náramek na ruce, kterou máte v klidové pozici.

Rozsah sonaru

Maximální vzdálenost, ve které dovede snímač sonaru určit přítomnost některého z objektů, nacházejícího se ve stejném směru jako sonar, nazýváme rozsah sonaru. Náramek Sunu Band pracuje se dvěma režimy sonaru:

  • Krátký dosah : Detekuje překážky do maximální vzdálenosti 1,5 metrů. Pokud běží funkce pro detekování překážek stačí, když přejedete prstem po dotykovém panelu směrem k sonaru. Pocítíte jednu krátkou vibraci. Ta indikuje aktivaci tohoto režimu.
  • Dlouhý dosah : Určuje objekty do maximální vzdálenosti pěti metrů. V rámci aktivního sonaru přejeďte prstem po dotykovém panelu směrem od sonaru. Pocítíte dvě krátké vibrace, které detekují spuštění tohoto režimu.

Změna intenzity vibrací

Náramek Sunu Band předává svému nositeli informace o aktuální vzdálenosti objektů pomocí vibrací. Jejich intenzita a impulsy se mění v závislosti na tom, jak se překážky přibližují a zase vzdalují. Zjistěte, jak to funguje:

  • Přerušované vibrace : Označují překážku, nacházející se v maximální vzdálenosti aktuálně nastaveného rozsahu sonaru. Víte, že se v blízkosti vás nalézá nějaká překážka, ale je dost daleko.
  • Častější vibrace : S blížícím se objektem se vibrace stávají častějšími a méně přerušovanými. Znamenají, že ve vaší blízkosti se nachází nějaká překážka nebo objekt. Jakmile se k překážce blížíte, vibrace nabývají na intenzitě a jsou častější. Se vzdalující překážkou slábnou a bývají méně časté.
  • Neustálé vibrace : Označují překážky, které se nalézají ve vaší těsné blízkosti. V takových chvílích se zastavte a pomocí bílé hole prozkoumejte své okolí ve směru namířeného sonaru.

Citlivost sonaru

Náramek Sunu Band podporuje v rámci snímače sonaru dva režimy. Ty umožňují navigaci ve venkovním, ale i vnitřním prostředí. Rozlehlá otevřená místa s méně překážkami např. městské ulice, parky, nebo stísněné přeplněné prostory např. kancelářské budovy, úřady, obchodní domy a jiné..

Každý režim sonaru má svůj specifický rozsah, ale též citlivost. A právě ta nás teď zajímá. Citlivost představuje výkon ultrazvukových vln, které sonar vysílá do okolí. V podstatě jde o to samé, jako když měníte hlasitost muziky. Na určitou intenzitu jste náchylnější a citlivější, než když hlasitost snížíte. A na stejném principu funguje i naše citlivost snímače sonaru.

  • Vysoká citlivost : Dovede rozpoznat i tenčí překážky jako např. dopravní značky, větve stromů, keře atd. Hodí se pro orientaci ve venkovních a rozlehlejších prostorách, konkrétně městské ulice, chodníky, parky.
  • Nízká citlivost : Určuje různé mezery, průchody, prahy. Dovede najít průchod v davu lidí, otevřené dveře, vstup do budovy apod. Ideální pro využívání ve vnitřních a přeplněných prostorách nebo v situacích, kde máte v plánu vyhledat nějakou mezeru nebo vchod. Užitečné též v případě čekání ve frontě třeba na ranní kávu.

Výchozí nastavení režimů sonaru je následující:

1. Vnitřní režim sonaru (krátký dosah) : nízká citlivost.

2. Venkovní režim sonaru (dlouhý dosah) : vysoká citlivost.

Režim sonaru, který ve výsledku používáte, je na vašem vlastním uvážení. Konfiguraci obou režimů včetně rozsahu a citlivosti sonaru, můžete libovolně měnit v mobilní aplikaci Sunu. Každému vyhovuje něco jiného, proto se nebojte experimentovat a zkoušet. V případě potřeby kdykoli snadno vrátíte výchozí nastavení sonaru na původní hodnoty. V mobilní aplikaci za tímto účelem stačí stisknout tlačítko pro obnovení výchozího nastavení režimu sonaru.

Základní praktická cvičení se Sunu Bandem

Tato základní cvičení s náramkem Sunu Band, vás naučí praktické zkušenosti s orientací pomocí snímače sonaru. Jsou navržena tak, aby se dala provádět ve stoje na místě. Jejich prostřednictvím zjistíte, jak sonar reaguje a jak správně vnímat vibrační zpětnou odezvu náramku. Nač čekat, pusťte se do toho.

Počáteční přípravy

Než začnete, zapamatujte si následující kroky. Jsou stejné u všech následujících cvičení a budou se vždy opakovat. Před každým cvičením uvedeným níže nezapomeňte:

1. Rozhodněte se, na které ruce budete standardně nosit váš Sunu Band. Osobně je doporučeno mít náramek na ruce, kterou nepoužíváte k řadě jiných úkonů a máte ji většinou v klidové pozici. Pokud jste leváci, noste náramek na pravé ruce, v případě praváků naopak.

2. Aktivujte sonar stiskem navigačního tlačítka. Následně ucítíte vibrační impulz, detekující aktivaci sonaru. Po krátké pauze následují vibrační impulzy určující, který s režimů sonaru máte momentálně nastaven. Dva impulzy znamenají režim dlouhého dosahu, jeden režim krátkého dosahu.

3. Ujistěte se, že je sonar přepnut do režimu krátkého dosahu. Stačí přejet prstem po dotykovém panelu směrem k sonaru a pocítit krátký vibrační impulz.

1. cvičení : přítomnost a nepřítomnost objektu

Začněme z lehka. Naučte se, jak pomocí snímače sonaru poznat, že se ve vaší blízkosti nachází nějaký objekt.

1. Postavte se na místo bez překážek v dosahu. Snažte se, aby nejbližší objekt byl vzdálen více než 1,5 metru.

2. Proveďte počáteční přípravu viz předchozí sekce.

3. Ruku, na které máte Sunu Band, dejte podél těla tak, aby se vnitřní strana vaší dlaně, dotýkala přední části stehna.

V tuto chvíli byste neměli cítit žádné vibrace, protože ve vašem dosahu se nenalézá žádná překážka, kterou by sonar detekoval. Nyní zjistěte, co se stane, když je v blízkosti některá z překážek.

1. Pomalu zvedněte druhou ruku tu bez náramku. Vibrační odezva se změní.

2. Zvednutá ruka se ocitne přímo v cestě snímače sonaru. Ten ji detekuje jako překážku.

3. Neustálé vibrace Sunu Bandu vám říkají, že se vaše ruka nachází v těsné blízkosti sonaru.

Nyní proveďme pravý opak.

1. Pomalu oddalujte ruku bez náramku od sonaru. Všímejte si měnících se vibrací.

Opakujte toto cvičení několikrát za sebou, dokud nezískáte větší pocit bezpečí a nezačnete snímači sonaru včetně vibrací náramku, lépe důvěřovat.

2. cvičení : určování objektů v různém směru

Nyní se naučíte, jak detekovat překážky a objekty v různém směru. Vlevo, vpravo nebo přímo před vámi. Tímto cvičením získáte lepší celkovou představu o vašem blízkém okolí.

1. Stejně jako v předešlém cvičení, postavte se i tentokrát na místo bez překážek v dosahu. Snažte se, aby nejbližší objekt byl vzdálen více než 1,5 metru.

2. Ruku, na které máte Sunu Band, dejte podél těla tak, aby se vnitřní dlaň dotýkala přední části stehna.

V této chvíli byste neměli cítit žádné vibrace náramku, protože v dosahu sonaru nejsou žádné překážky, které by detekoval.

1. Opatrně zvedněte druhou ruku tu bez náramku. Zvedejte ji tak dlouho, dokud nepocítíte neustálé vibrace Sunu Bandu. Jakmile dosáhnete tohoto bodu, vaše ruka se nachází přímo v cestě sonaru a ten ji detekuje jako překážku.

Nyní změníme směr, kterým sonar míří a pozorujme, co se stane.

1. Pomalým pohybem otáčejte zápěstím ruky, na které máte Sunu Band. Snažte se pohybovat jen zápěstím, ne celou rukou.

2. Jak otáčíte zápěstím, vnímejte vibrační zpětnou odezvu. Začne se měnit.

3. Jakmile ruka, kterou sonar detekoval před tím jako překážku, přestane být ve směru sonaru, vibrace se změní nebo úplně ustanou. Tímto způsobem můžete lehce monitorovat prostor kolem sebe a na základě měnících se vibrací, určovat vzdálenost jednotlivých objektů. Snadno poznáte rozdílné vzdálenosti mezi nimi a to vám pomůže v lepší orientaci v prostoru.

4. Pokud začnete otáčet zápěstím ruky s náramkem zase zpět do polohy, kde pomyslnou překážku tvoří vaše neustále zvednutá druhá ruka, vibrace se opět začnou stávat intenzivnějšími, méně přerušovanými, až nakonec bude Sunu Band vibrovat neustále. To je znamení, že vaše ruka se nachází v těsné blízkosti snímače sonaru.

Opakujte toto cvičení několikrát za sebou, dokud nezískáte větší pocit bezpečí a nezačnete snímači sonaru včetně vibrací náramku, lépe důvěřovat.

3. cvičení : pociťte vzdálenost objektů

Poznat aktuální vzdálenost a blízkost překážek je nesmírně důležité. Zvláště při samostatném pohybu, navigaci v prostoru a vyhýbání se jednotlivým objektům v okolí. V rámci tohoto cvičení odhalíte význam měnících se vibrací náramku Sunu Band s blížícími, ale i vzdalujícími se překážkami. Též podnikneme vůbec první reálné fyzické kroky s náramkem.

Vyhledejte místo bez okolních objektů alespoň do vzdálenosti dvou metrů. A jednolitou nepřerušovanou překážku. Doporučujeme zeď, kolem které bude ve vzdálenosti dvou metrů volný prostor bez dalších překážek v dosahu. Zeď použijeme i v našem příkladu tohoto cvičení. Nejlepší bude místo, které znáte a kde se umíte orientovat.

1. Proveďte počáteční přípravy.

2. Ruku, na které máte Sunu Band, dejte přirozeně podél těla tak, aby se vnitřní dlaň dotýkala přední strany stehna. Tím si zajistíte, že sonar bude monitorovat prostor před vámi.

1. Postavte se čelem ke zdi, vzdálené tak metr nebo půl metru.

2. Vnímejte vibrace Sunu Bandu. Ty by měly být nepřerušované, neustálé. To proto, že se nacházíte velice blízko nějakého objektu, v našem případě zdi.

3. Miřte snímačem sonaru stále vpřed, směrem ke zdi. Ruku nechte v této pozici. Udělejte několik kroků vzad dále od zdi.
4. Vnímejte vibrace Sunu Bandu. Začnou se měnit, slábnout.

5. Pokračujte. Udělejte ještě několik dalších kroků vzad a opět nezapomeňte vnímat vibrace náramku.

Na začátku tohoto cvičení byly vibrace Sunu Bandu nepřerušované, neustálé. To proto, že jste se nacházeli v těsné blízkosti nějakého objektu v našem případě zdi. Dokonce tak blízko, že se zdi můžete vyloženě dotknout rukou nebo bílou holí.

Jak kráčíte dále od zdi, vibrace slábnou. Stávají se méně častějšími, až nakonec cítíte pouze občasné, přerušované vibrační sekvence. Ty určují, že zaměřovaný objekt se nachází na samé hranici aktuálně nastaveného rozsahu sonaru. Víte o něm, ale je od vás dost daleko. Pokud následně uděláte ještě několik kroků vzad, vibrace ustanou úplně. To značí, že zaměřovaná překážka není vůbec v dosahu sonaru.

Nyní zopakujte tohle cvičení tím, že se budete přibližovat směrem ke zdi.

1. Začněte na místě, kde náramek nevydává žádné vibrace, sonar nedetekuje žádnou překážku v dosahu.

2. Ujistěte se, jestli máte ruku s náramkem pořád ve stejné poloze. Podél těla, dlaní se dotýkající přední strany stehna. Pokud ano, sonar míří přímo v před, což potřebujeme.

3. Udělejte dva kroky směrem ke zdi a vnímejte rozdíl ve vibracích náramku.

4. Další dva kroky a tak pokračujte do chvíle, dokud vibrace nezačnou být přerušované.

5. Udělejte ještě několik kroků směrem ke zdi.

6. Zastavte v okamžiku, kdy bude náramek neustále vibrovat.

Nyní se nacházíte v bodě, který naznačuje, že zeď je velmi blízko vás. Pro ověření opatrně natáhněte ruku a dotkněte se zdi.

Pokračujte nadále v tomhle cvičení, dokud nezískáte důvěru v měnící se vibrace Sunu Bandu a dokud pomocí vibrací, nezvládnete přibližně určit aktuální vzdálenost a blízkost zdi.

Experimentujte, trénujte

Může nějakou chvíli trvat, než si orientaci prostřednictvím náramku Sunu Band osvojíte a začnete tomuto produktu důvěřovat. Mějte trpělivost a neustávejte v opakování výše předložených cvičení, dokud se nebudete cítit s náramkem bezpečně. Nejdříve začínejte ve známém prostředí a až poté, co si budete jistější, zkoušejte orientaci v neznámých oblastech. Dokud si netroufnete s náramkem vyrazit do neprobádaného terénu samostatně, mějte vždy při ruce lidského průvodce.

Sunu Band nepoužívejte bez bílé hole. Určuje sice překážky a objekty v okolí, ale pouze vás na ně s dostatečným předstihem upozorňuje. Rozhodně nemonitoruje prostředí a nemá představu ani o tom, jaký objekt máte v blízkosti. Náramek vám zajistí větší bezpečnost při samostatném pohybu, sníží tvorbu úrazů a nehod, ale bílou hůl nenahradí. Každopádně se s ním budete cítit bezpečněji a jistěji, než bez něj.

Kam dál?

Postupem času budeme přidávat další návody, manuály a články z praxe s náramkem. I další cvičení, které připravili odborníci na samostatný pohyb zrakově znevýhodněných, které vám pomohou tento náramek začlenit do svého každodenního života.

Prostudujte si další články, případně prozkoumejte uveřejněná videa a detailně se s náramkem seznamte. Pokud máte různorodé dotazy, neváhejte a kontaktujte nás.

Významní partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito partnery:
Liftago Dáme jídlo Fakturoid Sumup Twisto Záchranka